Inhoudsopgave

 • Artikel 1: definities
 • Artikel 2: toepasselijkheid
 • Artikel 3: account
 • Artikel 4: aanbod
 • Artikel 5: aansprakelijkheid
 • Artikel 6: gebruik website
 • Artikel 7: betaling
 • Artikel 8: klachten
 • Artikel 9: inschaling derden
 • Artikel 10: ongeldigheid en conversie
 • Artikel 11: wijzigingen
 • Artikel 12: overige bepalingen
 • Artikel 13: toepasselijk recht en forumkeuze

Dit zijn de algemene voorwaarden van TheNewBrew. hierna te noemen: ‘TheNewBrew’,  gevestigd te Groningen, aan het adres C.H. Petersstraat 39. TheNewBrew is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer: 78554594.

Artikel 1. Definities

 1. Website: hiermee verwijzen we naar “www.thenewbrew.nl” en al haar subdomeinen;
 2. Gebruiker: hieronder wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen. Gebruiker is onder te verdelen in Aanbieder en Afnemer;
 3. Aanbieder: is altijd een brouwer die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KVK) en is in het bezit is van een Accijns Goederen Plaats (AGP);
 4. Afnemer: een consument die of bedrijf dat een Campagne steunt en hiervoor een Beloning ontvangt, deze zal meestal bestaan uit bier;
 5. Account: de persoonlijke online omgeving welke door TheNewBrew aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met als doel de Websitee kunnen gebruiken en hiermee toegang te verkrijgen tot de interactieve onderdelen van de Website;
 6. Transporteur: een door de Aanbieder ingeschakelde Transporteur die de beloningen naar een Afnemer vervoert;
 7. Campagne: de Aanbieder kan een Campagne creëren door het Campagneformulier in te vullen. De Campagne zal te allen tijden worden gecontroleerd op volledigheid door TheNewBrew voordat deze live op de Website wordt vertoond;
 8. Verkoopdoel: het bedrag in euro’s dat de Aanbieder wil ophalen met zijn/haar Campagne om de productie van zijn/haar product te starten;
 9. Product: In het geval van TheNewBrew zal dit meestal bier zijn dat de brouwer aanbiedt als beloning voor het steunen van zijn Campagne.
 10. Beloning: hieronder vallen de producten die de Aanbieder toevoegt tijdens het invullen van het Campagneformulier;
 11. Diensten: het gebruik maken van de Website in de breedste zin des woords, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: een Account maken, een Campagne aanmaken, een Campagne steunen, feedback ontvangen, bestelling(en) plaatsen en betalingen uitvoeren. Al deze activiteiten worden behoren tot diensten die TheNewBrew verleend aan zijn Gebruiker.
 12. BTW: TheNewBrew is gespecialiseerd in het verkopen van bieren. Voor bier (en biermengsels) met een alcoholpercentage boven 0,5% alcohol wordt het 21% -tarief gerekend, de alcoholvrije en/of alcoholarme bieren onder 0,5% vallen onder het 9%-tarief;
 13. Verzendkosten: alle kosten die gemaakt zijn door de brouwer om een Transporteur te betalen of zelf de beloning bij de Afnemer te bezorgen;
 14. Dag: TheNewBrew hanteert hiervoor kalenderdagen;
 15. Overeenkomst: TheNewBrew is geen partij die deel uitmaakt van de overeenkomst, echter verplicht TheNewBrew wel dat als een Aanbieder een Campagne aanmaakt op de Website hij/zij verplicht is om de beloning te leveren aan een Afnemer, op het moment dat:
  • de Campagne die geplaatst is op de Website door de Aanbieder het gezette Verkoopdoel behaald heeft;
  • De Aanbieder schriftelijk TheNewBrew en zijn of haar Afnemer op de hoogte heeft gesteld. TheNewBrew kan door Aanbieder schriftelijk op de hoogte worden gesteld door het zenden van een e-mail naar e-mailadres info@thenewbrew.nl en/of een update bij de Campagne te plaatsen waarin de brouwer verklaart dat hij het product gaat leveren;
 16. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van TheNewBrew waardoor zijn/haar gebruikers een overeenkomst tot stand kunnen laten komen en alle rechtsbetrekkingen en rechtshandelingen die daaruit voortvloeien;
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van TheNewBrew aanvaard je gebondenheid aan deze algemene voorwaarden;
 3. TheNewBrew zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op de Website;
 4. TheNewBrew wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, dan de algemene voorwaarden van TheNewBrew, uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3: Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van TheNewBrew dient de Gebruiker een Account aan te maken op de Website. Bij het aanmaken van het Account dient de Gebruiker de algemene voorwaarden van TheNewBrew te aanvaarden;
 2. Deze algemene voorwaarden staan in onverbrekelijk verband met het gebruik van de Website. Indien de Aanbieder niet instemt met toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TheNewBrew, kan de Aanbieder geen gebruik maken van de diensten aangeboden door TheNewBrew;
 3. Om een Account aan te maken dient een Gebruiker minstens achttien (18) jaren oud te zijn. De reden voor deze minimumleeftijd is gelegen in de wettelijke minimumleeftijd voor aankoop en gebruik van alcoholische consumpties;
 4. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn of haar Account af te schermen en zorg te dragen dat deze gegevens niet in handen komen van anderen/derden. Gebruiker is derhalve zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn inloggegevens;
 5. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. TheNewBrew mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het Account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt;
 6. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn Account misbruikt wordt, dient de Gebruiker dat zo snel mogelijk bij TheNewBrew te melden door te mailen naar info@thenewbrew.nl met de onderwerpregel: “Account is gecompromitteerd”. TheNewBrew zal in dat geval gepaste maatregelen nemen;
 7. Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen;
 8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan TheNewBrew verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens;
 9. TheNewBrew heeft te allen tijde het recht om Accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft TheNewBrew het recht om een Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 10. Indien TheNewBrew van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan TheNewBrew de Gebruiker (deels) uitsluiten van gebruik op de Website. TheNewBrew kan de Gebruiker onder andere uitsluiten van de Website door:
  • het Account van Gebruiker te verwijderen;
  • onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Artikel 4: Aanbod

 1. Alle prijzen gehanteerd op de Website zijn inclusief BTW;
 2. De Aanbieder vult het Campagneformulier op de Website volledig in en stelt hierin de start- en einddatum van een Campagne en geeft aan wat het te bereiken Verkoopdoel is;
 3. De leverdatum van de beloning wordt aangemaakt in het Campagneformulier, welke zichtbaar is voor de Afnemer. Aangezien het hier gaat om een nieuw product, kunnen er onvoorziene problemen optreden, waar TheNewBrew rekening mee houdt. Echter om reputatieschade te voorkomen stelt TheNewBrew dat als de leverdatum wordt overschreden met 14 dagen, zonder dat de Aanbieder TheNewBrew en de Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, er een boete wordt uitgekeerd aan de Aanbieder van de campagne. De hoogte van deze boete bedraagt 10% van het gezette Verkoopdoel. Dit bedrag wordt in mindering gebracht bij de Afnemer ter compensatie voor het wachten. Geeft de Aanbieder geen gehoor nadat hij/zij schriftelijk op de hoogte is gesteld door TheNewBrew dan sluiten TheNewBrew na 30 dagen na leverdatum de Campagne en restitueren wij het opgehaalde geld van de Campagne aan de Afnemer(s);
 4. De Aanbieder is verantwoordelijk voor het verzenden van de beloningen van een Campagne naar de Afnemer. De Aanbieder stelt TheNewBrew op de hoogte van verwachte verzendkosten voor dat de campagne is gepubliceerd. TheNewBrew voegt op zijn beurt deze kosten toe aan de campagne.
 5. De Aanbieder dient met een Transporteur samen te werken die zorgt voor het goed vervoeren van de beloning, alsmede voor een goede aansprakelijkheidsverzekering, zodat enig risico op onder andere schade of waardevermindering, in de ruimste zin des woords, verzekerd is;
 6. De eindverantwoordelijkheid voor een veilig te consumeren product ligt bij de Aanbieder. Wij achten dat de Aanbieder in staat is om aan alle regelgeving omtrent voedselveiligheid te kunnen voldoen. TheNewBrew is ten delen verantwoordelijk voor de producten die aangeboden worden op de Website. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen stelt TheNewBrew dat het noodzakelijk is dat Aanbieders op locatie, TheNewBrew de mogelijkheid geven om kwaliteitscontroles uit te voeren;
 7. TheNewBrew is altijd bevoegd om- zonder opgaaf van redenen- een campagne te weigeren. Een campagne kan door TheNewBrew onder andere worden geweigerd in geval een Aanbieder:
  • Geen KvK nummer kan aanleveren;
  • Geen AGP kan aanleveren;
  • Het aanbod of een samenwerking imagoschade kan opleveren voor TheNewBrew.
 8. De Aanbieder is verplicht het aangeboden product als eerst uit te leveren aan de klanten die de campagne hebben gesteund op TheNewBrew, dit betekend dat het product exclusief wordt verkocht via TheNewBrew voor de looptijd van de campagne tot en met 7 kalender dagen nadat de klanten van TheNewBrew het bier ontvangen heeft. Wanneer een van de aanbieders in strijd handelt met deze regel, zal hij een boete betalen die gelijk is aan 50% van het opgehaald bedrag van deze campagne.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. TheNewBrew is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Aanbieder en Afnemer tot stand komt en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen de Afnemer en Aanbieder. In het geval van een meningsverschil of conflict dienen Aanbieder en Afnemer dit zelf op te lossen;
 2. TheNewBrew is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Gebruiker, Aanbieder, Afnemer of derden. Voor zover TheNewBrew aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid van TheNewBrew beperkt tot gevallen van grove schuld of opzet, waarbij de maximale door TheNewBrew uit te keren schadevergoeding per schadegeval € 100,– bedraagt, dan wel het bedrag van de ‘order’ voor zover dat bedrag lager is;
 3. TheNewBrew is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  • gelinkte Websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  • onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie;
 4. TheNewBrew is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige tijd niet beschikbaar zijn van de Website;
 5. TheNewBrew neemt voor de beveiliging van gegevens van een Gebruiker en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van TheNewBrew kan worden verwacht;
 6. TheNewBrew is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door TheNewBrew betrachte zorg;
 7. TheNewBrew is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Artikel 6: Gebruik website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen;
 2. Gebruiker mag onder andere het volgende niet via de Website verspreiden:
  • Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie;
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van TheNewBrew of andere gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen Account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. Dan wel een niet bestaand persoon;
 4. Gebruiker mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld. Een Aanbieder mag geen producten leveren aan een Afnemer zonder dat hij/zij een Campagne opstelt;
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de bovenstaande regels van de website overtreedt, dan dient de Gebruiker een bericht sturen naar info@thenewbrew.nl. Hierin vermeld hij zo specifiek mogelijk welke van de bovenstaande regel(s) in zijn of haar ogen zouden worden overtreden;
 6. TheNewBrew behoudt zich het recht om aanpassingen in een Campagne te maken door de verstrekte informatie van de Aanbieder te bewerken, weg te laten of toevoegen te doen, voordat de Campagne gepubliceerd wordt op de Website. Van de wijzigingen wordt de Aanbieder schriftelijk op de hoogte gesteld door middel van een e-mail.

Artikel 7: Betaling

 1. TheNewBrew streeft ernaar zorg te dragen voor betaling van de opbrengst van een Campagne op het bankrekeningnummer dat is opgegeven bij de registratie van een Account, binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst definitief is gemaakt door de Aanbieder.
 2. TheNewBrew is nimmer aansprakelijk voor het niet leveren van de Beloning van een Campagne aan de Afnemer onder andere in het geval dat bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, sprake is van calamiteiten bij de Aanbieder, dan wel calamiteiten bij de Transporteur, dan wel sprake is van een faillissement/surseance van betaling van de Aanbieder, dan wel Transporteur;
 3. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door TheNewBrew niet geïncasseerd kunnen worden, is TheNewBrew gerechtigd het Account van de betreffende Gebruiker op te heffen.

Artikel 8: Klachten

 1. Bij TheNewBrew ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. U kunt uw klacht mailen zenden naar e-mailadres info@thenewbrew.n

Artikel 9: Inschakeling derden

TheNewBrew is gerechtigd om persoonsgegevens te delen met een Aanbieder als een Afnemer een Campagne heeft gesteund van deze zelfde Aanbieder. Voor meer informatie over de inschakeling van derden en het delen van uw persoonsgegevens verwijst TheNewBrew u naar het privacybeleid, te vinden op de Website.

Artikel 10: Ongeldigheid en Conversie

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven TheNewBrew en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van dit document. TheNewBrew zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11: Wijzigingen

TheNewBrew behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder van iedere afzonderlijke Gebruiker toestemming te ontvangen. TheNewBrew zal bij een wijziging van de algemene voorwaarden altijd een mededeling sturen naar alle gebruikers op wie de algemene voorwaarden van toepassing zijn. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website. Door het bezoeken van de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

Artikel 12: Overige bepalingen

TheNewBrew mag te allen tijde aanpassingen doen aan het ontwerp of het functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen tussen TheNewBrew en haar gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.